ร่วมสร้างพลังแห่งการฟื้นฟูและสร้างสรรค์สังคม
(TOWARDS A RESILIENT SOCIETY)

เครือข่ายคนรุ่นใหม่

วิราวรรณ์ ยกแก้ว (วรรณ)

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน องค์การบริหารส่วนตำบลลำประดา
เลขที่ 59 หมู่ 6 ต.ลำประดา อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร 66120