ร่วมสร้างพลังแห่งการฟื้นฟูและสร้างสรรค์สังคม
(TOWARDS A RESILIENT SOCIETY)

เครือข่ายคนรุ่นใหม่

ดวงพร พูลสวัสดิ์กิติกูล (พร)

นักวิเคราะห์นโยบาบและแผนชำนาญการ สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร
8/39 ถ.ศรีมาลา ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิจิตร 66000