ร่วมสร้างพลังแห่งการฟื้นฟูและสร้างสรรค์สังคม
(TOWARDS A RESILIENT SOCIETY)

เครือข่ายคนรุ่นใหม่

อัญชลี สิริวงศ์ใจ (กิ๊ก)

ครูโรงเรียนบ้านหนองสละ
เลขที่ 113 หมู่ 2 ตำบลบ้านเหล่า อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา 56130