ร่วมสร้างพลังแห่งการฟื้นฟูและสร้างสรรค์สังคม
(TOWARDS A RESILIENT SOCIETY)

เครือข่ายคนรุ่นใหม่

อรนิตย์ กรมติ (น้ำ)

เจ้าหน้าที่ธุรการ ประสานงานเครือข่ายสร้างบ้านแปงเมืองพะเยา
เลขที่ 82 หมู่ 8 ตำบล บ้านตุ่น อ.เมือง จ.พะเยา 56000