ร่วมสร้างพลังแห่งการฟื้นฟูและสร้างสรรค์สังคม
(TOWARDS A RESILIENT SOCIETY)

เครือข่ายคนรุ่นใหม่

เจษฎาพงษ์ สุธรรมเม็ง (นุ๊ก)

ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
เลขที่ 28 หมู่ 5 ตำบลท่าวังทอง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000