ร่วมสร้างพลังแห่งการฟื้นฟูและสร้างสรรค์สังคม
(TOWARDS A RESILIENT SOCIETY)

เครือข่ายคนรุ่นใหม่

วรภิมุข อินต๊ะสาร (ปลื้ม)

นักเรียน โรงเรียน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์พะเยา
เลขที่ 182/1 หมู่ 5 ตำบลบ้านปิน อ.ดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา 56120