ร่วมสร้างพลังแห่งการฟื้นฟูและสร้างสรรค์สังคม
(TOWARDS A RESILIENT SOCIETY)

เครือข่ายคนรุ่นใหม่

สิริภา เล้าสุวรรณเวช (ส้ม)

ผู้ประสานงานศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน จังหวัดน่าน
เลขที่ 105 หมู่ 7 ต.ไชยสถาน อ.เมือง จ.น่าน 55000