ร่วมสร้างพลังแห่งการฟื้นฟูและสร้างสรรค์สังคม
(TOWARDS A RESILIENT SOCIETY)

เครือข่ายคนรุ่นใหม่

นันทวุฒิ สงคราม (เอ)

อาสาสมัครมูลนิธิฮักเมืองน่าน
เลขที่ 156 ม.10 ต.เมืองจัง อ.ภูเพียง จ.น่าน 55000