ร่วมสร้างพลังแห่งการฟื้นฟูและสร้างสรรค์สังคม
(TOWARDS A RESILIENT SOCIETY)

เครือข่ายคนรุ่นใหม่

ตระการรัตน์ สัตยวงค์ (บุ๋ม)

อาสาสมัครมูลนิธิฮักเมืองน่าน
เลขที่ 47 ม.11 ต.เมืองจัง อ.ภูเพียง จ.น่าน 55000