ร่วมสร้างพลังแห่งการฟื้นฟูและสร้างสรรค์สังคม
(TOWARDS A RESILIENT SOCIETY)

เครือข่ายคนรุ่นใหม่

อภิชาติ พึ่งทอง (ชาติ)

ประธานสถาบันเรียนรู้เพื่อพัฒนาแบบยั่งยืน
เลขที่ 126/2 ม.12 ต.บ้านแก่ง อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000