ร่วมสร้างพลังแห่งการฟื้นฟูและสร้างสรรค์สังคม
(TOWARDS A RESILIENT SOCIETY)

เครือข่ายคนรุ่นใหม่

วีรชัย เตจ๊ะ (ไผ่)

ผู้ประสานงานสถาบันพัฒนาชุมชนเข็มแข็ง
จ.นครสวรรค์ เลขที่ 43/37 ม.9 ต.วัดไทร อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000