ร่วมสร้างพลังแห่งการฟื้นฟูและสร้างสรรค์สังคม
(TOWARDS A RESILIENT SOCIETY)

เครือข่ายคนรุ่นใหม่

ชาญชัย กุลฤทธิชัย (วิน)

ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน เลขที่ 94 ม.1 ต.แม่กาษา อ.แม่สอด จ.ตาก 63110