ร่วมสร้างพลังแห่งการฟื้นฟูและสร้างสรรค์สังคม
(TOWARDS A RESILIENT SOCIETY)

เครือข่ายคนรุ่นใหม่

พนม นามผาญ (ปอน)

ผู้ใหญ่บ้าน เลขที่ 45 ม.1 ต.กาษา อ.แม่สอด จ.ตาก 63110