ร่วมสร้างพลังแห่งการฟื้นฟูและสร้างสรรค์สังคม
(TOWARDS A RESILIENT SOCIETY)

เครือข่ายคนรุ่นใหม่

ภัคสรณ์ หล้าแปง (ลาล่า)

รองประธานองค์กรเครือข่ายอาสาสมัครคนไทยคืนถิ่นจังหวัดตาก
เลขที่ 493 หมู่ 3 ต.แม่ปะ อ.แม่สอด จ.ตาก 63110