ร่วมสร้างพลังแห่งการฟื้นฟูและสร้างสรรค์สังคม
(TOWARDS A RESILIENT SOCIETY)

เครือข่ายคนรุ่นใหม่

ปราริชาติ เขียวฉอ้อน (ชาติ)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่กึ้ดหลวง
เลขที่ เลขที่ 355 หมู่ 1 ต.แม่กาษา อ.แม่สอด จ.ตาก 63110