ร่วมสร้างพลังแห่งการฟื้นฟูและสร้างสรรค์สังคม
(TOWARDS A RESILIENT SOCIETY)

เครือข่ายคนรุ่นใหม่

กิตติคุณ ยศบรรเทิง (กิต)

หัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุข เทศบาลตําบลแม่จะเรา
เลขที่ 200 ม.2 ต.แม่จะเรา อ.แม่ระมาด จ.ตาก 63140