ร่วมสร้างพลังแห่งการฟื้นฟูและสร้างสรรค์สังคม
(TOWARDS A RESILIENT SOCIETY)

เครือข่ายคนรุ่นใหม่

ภารตี ศรีทอง (น้ำฝน)

เจ้าหน้าที่ภาคสนาม เครือข่ายเชียงใหม่ เขียว สวย หอม
เลขที่ 77/1 หมุ่ 5 ต.สุเทพ อ.เมือง จ. เชียงใหม่50000