ร่วมสร้างพลังแห่งการฟื้นฟูและสร้างสรรค์สังคม
(TOWARDS A RESILIENT SOCIETY)

เครือข่ายคนรุ่นใหม่

ฉัตราภรณ์ สุริยะวงค์ (ขมิ้น)

เจ้าหน้าที่ภาคสนาม เครือข่ายเชียงใหม่ เขียว สวย หอม
เลขที่ 101 ม.4 ต.หนองหอย อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000