ร่วมสร้างพลังแห่งการฟื้นฟูและสร้างสรรค์สังคม
(TOWARDS A RESILIENT SOCIETY)

เครือข่ายคนรุ่นใหม่

กริ่งกาญจน์ เจริญกุล (กริ่ง)

ผู้ประสานสื่อภาคีขับเคลื่อนเชียงใหม่จัดการตนเอง
เลขที่ 379/25 ม.8 ต.สันทรายน้อย อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50210