ร่วมสร้างพลังแห่งการฟื้นฟูและสร้างสรรค์สังคม
(TOWARDS A RESILIENT SOCIETY)

เครือข่ายคนรุ่นใหม่

อัญชลี อินต๊ะวงค์ (จอย)

คณะทำงานกองเลขาเครือข่ายสภาองค์กรชุมชน
เลขที่ 145 หมู่ 7 ตำบลแม่ไร่ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 57240