ร่วมสร้างพลังแห่งการฟื้นฟูและสร้างสรรค์สังคม
(TOWARDS A RESILIENT SOCIETY)

เครือข่ายคนรุ่นใหม่

สุรเชษฐ์ พรหมเจริญ (เก่ง)

คณะทำงานกองเลขา เครือข่ายปฏิรูปที่ดิน จังหวัดเชียงราย
เลขที่ 36 หมู่ 11 ต.แม่สรวย อ.แม่สรวย จ.เชียงราย57180