ร่วมสร้างพลังแห่งการฟื้นฟูและสร้างสรรค์สังคม
(TOWARDS A RESILIENT SOCIETY)

เครือข่ายคนรุ่นใหม่

ผกามาศ เชียงสีทอง (อุ๊)

คณะทำงานกองเลขา
เครือข่ายทรัพยากรดินน้ำป่า จ.กำแพงเพชร
เลขที่ 79 ม.7 ต.วังแขม อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร 62120